logo
Aile Ekonomisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
1.
Levy’e göre en çok taklit edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
2.
Talcot Parasons’a göre, aşağıdakilerden hangisi modern toplum yapısının ortaya çıkardığı evrenselleşmeye yardımcı güçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinsel kurumlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi küreselleşme olgusunu tanımlama çabalarına yönelik düşüncelerle çelişir?
Doğru Cevap: "C" Küreselleşme üzerinde fikir birliğine varılmış bir kavramdır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi, Durkheim’ın sanayileşmiş çekirdek ile eklemlenen toplumsal kesimlerle ilgili beklentilerine uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Aileler üretimde uzmanlaşacaktır.
Soru Açıklaması
5.
“Küresel çevre problemlerinin farkına varılması”, Robertson’un küreselleşmenin beş aşaması ayrımının hangi safhasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Belirsizlik Dönemi (1969-1992)
Soru Açıklaması
6.
Yüz yıldan uzun bir dönemin toplumsal hareketi olan feminizmin, 1970'li yılların sonu 1980'li yılların başında yeni bir ivme kazanmasının nedeni nedir?
Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması
7.
Evrimci Marksist görüşe göre ataerkil aile yapısının ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özel mülkiyet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi modern aileye özgü bir özellik değildir?
Doğru Cevap: "C" Aile içinde kadın ve erkeğin kalıplaşmış rolleri korunmaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi aile tanımında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Aile biyolojik ilişkilerden bağımsız olarak insan türünün devamını sağlayan toplumsal birimdir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dünya nüfusunun özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 100 ülkeden toplanan bilgilere dayanarak nüfus tahminleri yapılmaktadır.
Soru Açıklaması
logo
Aile Ekonomisi Güz Ara Dönem
2.Deneme Testi
11.
Aşağıdaki piyasa yapılarından hangisinde reklam maliyetlerine katlanmak akılcı bir yönetim stratejisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekelci rekabet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi birinci jenerasyon “ortak tercih” modellerine ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Aile tek bir fayda fonksiyonunu maksimize etmektedir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1962 yılında ilk kez ilân edilen dört tüketici hakkından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki toplumsal özelliklerden hangisi, 1950'li yıllarda, Amerikan ailesini inceleyen, aile ekonomisi teorisyenlerinin modellerini üzerine inşa ettiği sosyal hakikatlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kadınların meslek sahibi olmalarına verilen yüksek önem
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki politikalardan hangisi doğrudan doğruya hane halkının zaman kullanımını ve hane halkı üretimini etkiler?
Doğru Cevap: "B" Sosyal güvenlik politikası
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Amerikan toplumunun demografik özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" ABD’de doğum oranları 1980lerden bu yana nispi olarak sabit kalmaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aşırı beslenmenin olası sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gıda fiyatlarının düşmesi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Aile Demografisi’nin çalışma alanlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Ailenin ve hanehalkının büyüklüğü ve bileşimi
Soru Açıklaması
19.
“Nüfusun yaşlanması” ifadesini doğru açıklayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Nüfus içinde 65 yaş ve sonrası nüfusun artması nüfusun yaşlanmasıdır.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıda yer alan değişkenlerden hangisinde dünya nüfusundaki değişimin yönü doğru ifade edilmiştir? Değişken / Değişimin Yönü
Doğru Cevap: "E" Doğumdaki yaşam beklentisi / artıyor
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 525