logo
Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
1.

İşlevselci yaklaşım; toplumu birbiri ile ilişkili parçaların görev yaptığı uyumlu bir sistem olarak görür.Bu yaklaşımın temsilcilerinden hangisi, işlevsel olmayan (dysfunctions) kavramını kullanarak, işlevselci yaklaşıma katkıda bulunmuştur?

Doğru Cevap: "D" R. Merton
Soru Açıklaması
2.

Modernist yaklaşımların toplumsal sorunları çözememiş olması ve ekonomik gelişmelere rağmen toplumsal refahın yaygınlaşmamış olması, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur?

Doğru Cevap: "E" Postmodern yaklaşım
Soru Açıklaması
3.

Bir erkeğin aynı anda birden fazla kadınla evlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Polijini
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerin hangisi evliliklerin sınıflandırılmasında kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Oturulan yere göre evlilik
Soru Açıklaması
5.

Ülkemizde kadınlara "seçme ve seçilme hakkı" ne zaman tanınmıştır?

Doğru Cevap: "D" 1934
Soru Açıklaması
6.

Kocası ölen kadının kayınbiraderiyle (kocanın erkek kardeşi) evlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Levirat
Soru Açıklaması
7.

Birinci ayırımdaki ekofeministlerin savunduğu temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kadınların erkeklerden farklı psikolojik ve biyolojik özellikleri sahip olmaları
Soru Açıklaması
8.

Sembolik etkileşimciliğe göre, oyun sembolüyle rol alma pratiğinin gerçekleşmesi aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmaz?

Doğru Cevap: "B" Toplumun işlevlerle tanımlı işbölümünde kendi bireysel konumunu yaratma becerisini kazanması
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Baumrind'in ana-baba-çocuk etkileşimi ve çocuk yetiştirme konusunda ana-baba stiline ilişkin belirlediği temel boyutlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Çatışma
Soru Açıklaması
10.

Yapısal gecikme ya da yapısal geri kalma teriminin anlamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Bireyin yaşının hızla ilerlemesi karşısında toplumsal kurumların hizmetleri bu hıza yetişememektedir.
Soru Açıklaması
logo
Aile Sosyolojisi Güz Dönem Sonu
2.Deneme Testi
11.

Yaş ayrımcılığı tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yaşa ilişkin önyargıların oluşmasıdır.
Soru Açıklaması
12.

Yaşlanmayı net bir şekilde ilk kez ele alan sosyal teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çözülme ya da yaşamdan geri çekilme teorisi
Soru Açıklaması
13.

Sembolik etkileşimci yaklaşımın sağlık olgusu ile ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Sağlık ve hastalık bir inşa sürecidir.
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi Navaro'ya göre tıp ve sermaye arasındaki işbirliğinin göstergesi değildir?

Doğru Cevap: "A" Doktorların toplumun iyiliği için çalışması
Soru Açıklaması
15.

Kandiyoti'ye göre, klasik ataerkil ailede kadınların yaşam stratejilerini, bulundukları sistemden kaynaklanan bir takım somut sınırlamalar içerisinde kurmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Ataerkil pazarlık
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi ataerkil ailelerde anne-oğul ilişkisinin diğer aile üyelerine göre daha güçlü kurulmasının nedenlerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Kadının oğlunu gelecek güvencesi olarak görmesi
Soru Açıklaması
17.

Evlat edinme ile hukuki olarak ilişkili olankurum hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Çocuk Esirgeme Kurumu
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi hukuk eğitimi görmüştür?

Doğru Cevap: "C" K. Marx
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi Murdock'a göre çekirdek ailenin fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Toplumda çatışmayı önlemesi
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki kuramlardan hangisi evliliği bir uzlaşma alanı olarak tanımlar?

Doğru Cevap: "C" Sosyal alışveriş
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 856