logo
Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi toplam personel maliyetini izlemek amacıyla işverenin yaptığı ödemeleri tek sayfa halinde topluca gösterir?

Doğru Cevap: "E" Bordro icmal raporu
Soru Açıklaması
2.

İş sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden tarafın karşı tarafa vermesi gereken tazminat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İhbar tazminatı
Soru Açıklaması
3.

Ülkemizde herkesin istediği alanda çalışma ve sözleşme yapma özgürlüğü aşağıdakilerden hangisi tarafından güvence altına alınmıştır?

Doğru Cevap: "A" Anayasa
Soru Açıklaması
4.

Kayıt yönetimi aşağıdakilerden hangisine dayandırılması durumunda daha etkili ve verimli olur?

Doğru Cevap: "B" Bilimsel esaslara
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde işten çıkarılanlara yeni bir iş bulmaları ve bağlantılar oluşturmaları için aktif destekler verilir?

Doğru Cevap: "D" Yeniden yerleştirme danışmanlığında
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerin hangisinde verginin asıl mükellefi ile vergiyi son ödeyen kişi farklıdır?

Doğru Cevap: "B" Katma Değer Vergisi
Soru Açıklaması
7.

Vergilerin karşılıksız olması nedir?

Doğru Cevap: "A" Vergide kişinin şahsına yönelik özel ve doğrudan bir karşılık vaadi ve taahhüdü olmamasıdır.
Soru Açıklaması
8.

Münferit beyanname gelirin elde edilmesinden itibaren kaç gün içinde verilir?

Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
9.

Vergiyi kendi nam ve hesabına ödeyerek daha sonra bunu yansıma yoluyla başkalarına devretmeye çalışan kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Aracı yükümlü
Soru Açıklaması
10.

Matrahın bilinmesi aşağıdakilerden hangisi için gereklidir?

Doğru Cevap: "D" Verginin hesaplanması
Soru Açıklaması
logo
Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Güz Ara Dönem
1.Deneme Testi
11.

5510 sayılı Kanuna göre kendi adına bağımsız çalışan sigortalı iş kazasını SGK’ya en geç ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

Doğru Cevap: "E" Kazayı takiben ilk bir ay içinde
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik ile doğrudan ilgili kurumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Vakıflar Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi 5510 sayılı Kanun ile düzenlenmemiştir?

Doğru Cevap: "E" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cenaze giderlerini karşılamak
Soru Açıklaması
15.

5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası tarafından sağlanan haklardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yaşlılık aylığı bağlanması
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi her sigorta kolu için tek prim alınmasının faydalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yönetim giderlerini yükseltmesi
Soru Açıklaması
17.

İşveren, iş yeri sahipleri; iş yeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere kaç yıl süreyle saklamakla yükümlüdürler?

Doğru Cevap: "D" 10
Soru Açıklaması
18.

SSGSSK m. 4/1-b kapsamında sigortalı olanların işten ayrılışları kaç gün içinde SGK’ya bildirilmelidir?

Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
19.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerin primlerini aşağıdakilerden hangisi öder?

Doğru Cevap: "B" Milli Eğitim Bakanlığı
Soru Açıklaması
20.

SSGSSK m. 4/1-a kapsamında sigortalı olanların prim ödeme yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İşverenler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 750