logo
Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi Madde ve Hafıza’da, madde ve hafızanın ilişkisini açıklamak için kullanılan önermelerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maddede bir hafıza bulunabilir.
Soru Açıklaması
2.

Husserl’in Epokhe’ye verdiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Öncel kabullerden kaçınılması
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in metafizikte varlığa yüklediği anlamlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Olgu ve doğa
Soru Açıklaması
4.

Sartre’nin “psikolojik egonun düşünümün eseri” olduğu savı hangi görüşün reddi anlamına gelir?

Doğru Cevap: "A" Psikolojik egonun bir töz olduğu
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi Sartre’nin üzerinde çalışma yaptığı alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Antropoloji
Soru Açıklaması
6.

Sartre’yegöre yönelimsellik nedir?

Doğru Cevap: "D" Bilincin dışarı doğru hareketidir.
Soru Açıklaması
7.

Sartre’ye göre “başkası” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "D" Başkasıyla ilişki barışçıldır.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi konusunda Sartre ile Husserl anlaşamazlar?

Doğru Cevap: "E" Bilinç aşkın bir ego tarafından örgütlenir.
Soru Açıklaması
9.

Sartre’yegöre aşağıdaki sorulardan hangisi epistemolojinin birincil derecede önemli bir sorusu olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" İnsan dünyayla nasıl ilişki kurar?
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi Levinas’ın “Aşkınlık mümkün müdür?” sorusunu ele aldığı bir ilk yapıtıdır?

Doğru Cevap: "A" Kaçıs Üzerine
Soru Açıklaması
logo
Çağdaş Felsefe Bahar Dönem Sonu
1.Deneme Testi
11.

Aşağıdakilerden hangisi Levinas’ın “dışkınlık” terimi açıklar?

Doğru Cevap: "A" Dışarı doğru aşkınlık
Soru Açıklaması
12.

Levinas’ a göre hipostaz nedir?

Doğru Cevap: "B" Ben’in varoluşunu üstlenmesi olayıdır.
Soru Açıklaması
13.

Levinas’a göre aşağıdakilerden hangisi Batı metafiziğinin başkayı düşünüş şekillerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Aynıya indirgenemez, bambaşka olarak
Soru Açıklaması
14.

Levinas, Descartes’ten hangi konuda ilham almıştır?

Doğru Cevap: "C" Sonlu ile sonsuz arasındaki ilişkiyi çözümlemek
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Levinas’ın etik kavrayışında temel bir rol oynar?

Doğru Cevap: "D" Başkalıkla ilişki
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerden hangisi metafiziği dekonstrüksiyona uğratarak felsefe yapmanın yollarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Felsefeyi felsefi olmayandan arındırmak
Soru Açıklaması
17.

Derrida’nın hangi düşüncesi post-yapısalcılığın temelini oluşturur?

Doğru Cevap: "E" Yapısalcılığı da metafizik içinde konumlandırması
Soru Açıklaması
18.

Derrida’nın “différance” kavramı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru Cevap: "C" Anlamın farkların oyunuyla kurulduğuna
Soru Açıklaması
19.

Derrida’ya göre toplumun, devletin ve hukukun kuruluşu neye dayanır?

Doğru Cevap: "C" Kurucu bir edimin performansına
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi Derrida’nın, Husserl fenomenolojisine yönelttiği bir eleştiridir?

Doğru Cevap: "C" Varlığı dolu mevcudiyet olarak kavraması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Post Views: 395