logo
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
4.Deneme Testi
1.

Aşağıdakilerden hangisi göç alan ülkenin karşılaşabileceği olumsuz sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Profesyonel işgücü açığının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
2.

Sendikalar genelde hangi enflasyon türüne neden olmaktan sorumlu tutulurlar?

Doğru Cevap: "B" Maliyet enflasyonu
Soru Açıklaması
3.

Bergman’ın “Hücum Modeli” aşağıdakilerin hangisine önem verir?

Doğru Cevap: "B" Mesleki katmanlaşmaya
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarında rastlanan ayrımcılık pratiklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Verimlilik
Soru Açıklaması
5.

Toplumsal cinsiyetçi bakış açısı hangi ayrımcılık teorisini diğerlerinden farklılaştırır?

Doğru Cevap: "C" Feminist teori
Soru Açıklaması
6.

Kurumcu iktisatçıların ayrımcılıkla ilgili analizleri neye dayanır?

Doğru Cevap: "E" Tabakalı işgücü piyasaları modeline
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi G. Becker tarafından ileri sürülmüştür?

Doğru Cevap: "E" Ayrımcılık tercihleri yaklaşımı
Soru Açıklaması
8.

Mesleki katmanlaşmayı ölçmede yaygın olarak kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Ayrışma indeksi
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki işsizliğin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Ücret düzeyinin nispi yüksekliği
Soru Açıklaması
10.

Emek piyasası dengede iken bile var olan işsizlik oranına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Doğal işsizlik oranı
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Ekonomisi Bahar Dönem Sonu
4.Deneme Testi
11.

Kişinin piyasada çalışmaya razı olabileceği en düşük ücrete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Rezervasyon ücreti
Soru Açıklaması
12.

İşsizliğin talep yetersizliğinden kaynaklandığını ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Keynesci yaklaşım
Soru Açıklaması
13.

Enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı kısaca nasıl ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" NAIRU
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki emek piyasalarıyla ilgili en güvenilir veri kaynağı olarak kabul edilir?

Doğru Cevap: "C" Hanehalkı İşgücü Anketi
Soru Açıklaması
15.

Geçici işsizlikle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Emek mobilitesinin doğal bir sonucudur.
Soru Açıklaması
16.

Türkiye’de aktif ve pasif emek piyasası politikalarını yürütmekle yükümlü kamu kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Türkiye İş Kurumu
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi pasif emek piyasası politikaları arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" İşsizlik sigortası
Soru Açıklaması
18.

Aşağıdakilerden hangisi işsizlik yardımının bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "C" Finansmanının tamamen kamu fonlarından sağlanması
Soru Açıklaması
19.

Yapısal işsizlikle mücadelede aşağıdaki politikalardan hangisi en etkilidir?

Doğru Cevap: "A" Eğitim programları
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdakilerden hangisi aktif emek piyasası politikalarının temel amacıdır?

Doğru Cevap: "A" İşsizlerin çalışma hayatına dönüşlerini kolaylaştırmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Post Views: 1.710