2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
1.

İnsanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutumlara ve pratiklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
2.

Uluslararası andlaşmalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: D
3.

Karşılaştırmalı hukukun zorunlu unsurlarından olan toplumsal ve kültürel zemin ile anlatılmak istenen ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: A
4.

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı ilk derece hukuk mahkemesidir?

Doğru Cevap: E
5.

Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
6.

Aşağıdakilerden hangisi nisbi hakların temel özelliğidir?

Doğru Cevap: A
7.

Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın siyasal kamu hakkı olarak kabul ettiği haklardan biri değildir?

Doğru Cevap: D
8.

Aşağıdaki hak sınıflandırmalarından hangisinde ayrımın kaynağı doğru gösterilmemiştir?

Doğru Cevap: C
9.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk sistemimizde yer alan birtakım tüzel kişilerin üyelerinin, mensuplarının ya da temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için kendi adlarına ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi için açılabilecek dava türüdür?

Doğru Cevap: D
10.

Aşağıdakilerden hangisi hakların devren kazanılmasının bir örneğini oluşturmaz?

Doğru Cevap: C
11.

Taşınırlarda mülkiyet hakkının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: C
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
12.

Dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: D
13.

Kişiler hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
14.

Aşağıdaki sigorta kollarından hangisi Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: C
15.

Miras sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yer almaz??

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi, Borçlar hukukunda yer alan kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?

Doğru Cevap: A
17.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası hukukun uluslararası hukuk kişileri arasındaki ilişkiler bağlamında incelediği konular arasında yer almaz?

Doğru Cevap: E
18.

Kamu hukuku-özel hukuk ayrımının ortaya çıkması esas olarak aşağıdaki olaylardan hangisi ile yakından ilgilidir?

Doğru Cevap: B
19.

Anayasaların başlangıç bölümü açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: A
20.

Türkiye Cumhuriyeti hukuk sisteminde uluslararası andlaşmaların yeri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.