Aşağıdakilerden hangisi bir yatırımın maliyetini ifade eder?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?

Doğru Yanlış

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

Para piyasasında denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi 0,6 ise vergi çarpanı kaçtır?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?

Doğru Yanlış

İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi para talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?

Doğru Yanlış

Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Yanlış

Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

“Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Yanlış

I. Emek dışı girdi fiyatları II. Arz şokları III. Talep şokları IV. Ücret oranları Yukarıdakilerden hangileri, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörler arasında yer almaz?

Doğru Yanlış

Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemine ne ad verilir?

Doğru Yanlış

Heteredoks istikrar programları, genellikle aşağıdaki durumlardan hangisinin yaşandığı ekonomilerde tercih edilir?

Doğru Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?

Doğru Yanlış