2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.

Bernardino Ramazzini’nin iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda alana yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
2.

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışlara yol açan kişisel özelliklerden biridir?

Doğru Cevap: D
3.

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
4.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan meslekte kazanma gücü kaybı oranının tespitinde aşağıdakilerden hangisi ile belirlenen usul kullanılır?

Doğru Cevap: E
5.

Yargıtay, maddi zarar hesaplamasında kazayla rapor tarihi arasındaki ücretlerin tespit edilememesi halinde işçinin aşağıdaki ücretlerden hangisi ile çalıştırılmış olduğunu kabul eder?

Doğru Cevap: D
6.

Ölüm tarihine kadar fiilen gerçekleşmediği halde ileride desteklik ilişkisinin olacağının kabul edilebildiği desteğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
7.

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatta yer alan bedensel zarar kalemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
8.

Yargıtay işgörebilme çağını aşağıdaki yaşlardan hangisi ile sınırlamıştır?

Doğru Cevap: A
9.

İş güvenliğinin sağlanmasında uygulanan idari yaptırımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: E
10.

İlk başvuru tarihinden itibaren ne kadar süre içinde denetlenmeyen işyerlerinin işletme belgesi kesinleşir?

Doğru Cevap: E
11.

Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarından sonra yapılan soruşturmada, tutuklamaya aşağıdakilerden hangisi karar verebilir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
12.

Nükleer santraller gibi büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için işveren tarafından hazırlanan belgeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
13.

Türk hukuk sisteminde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı davranan işverenlere Türk Ceza Kanunu dışında hapis cezası öngören kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
14.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan ve işletilen müesseselere ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
15.

Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1000 işçinin çalıştığı bir işyerinde, tam gün çalışacak kaç iş güvenliği uzmanı bulundurulmalıdır?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yetkilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
17.

Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün özgün işkollarındaki korunma ilkeleri ve kuralları kapsamında yer alan sözleşmelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: C
18.

Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından “insan onuruna uygun iş” hedefi hangi yıldan itibaren geliştirilmeye başlanmıştır?

Doğru Cevap: A
19.

Avrupa Birliği’nin dayandığı temel ilke ve kuralları tanımlayan ve esas olarak kurucu antlaşmalardan ve bu antlaşmaları değiştiren antlaşmalardan oluşan hukuk aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
20.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.