2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
1.

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: C
2.

İşçilerin fizik yeteneklerine göre makine, donanım ve araç-gereç geliştirme çalışmaları yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
3.

Aşağıdakilerden hangisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olan iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu birimlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
4.

Haksız fiil sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmini borcunun doğabilmesi için haksız fiil ile zarar arasında bulunması gerekli neden sonuç ilişkisini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
5.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işçinin ölümü halinde aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat talebinde bulunabilir?

Doğru Cevap: C
6.

İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden işçinin maddi desteğinden mahrum kalanlara sağlanan destekten yoksun kalma tazminatı hakkı aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?

Doğru Cevap: E
7.

İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olması durumuna ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
8.

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve destekten yoksun kalma tazminatlarının hesabında dikkate alınan, bilirkişinin hesap raporu tarihi ile hüküm tarihi arasındaki dönem ücretidir?

Doğru Cevap: D
9.

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği tedbirlerini almayan işverenlere, idari yaptırım uygulanmasını gerektiren kanuni düzenlemelerden biridir?

Doğru Cevap: D
10.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının bir örneği, yetkili idare tarafından kolluk kuvvetlerine en geç kaç gün içinde gönderilmelidir?

Doğru Cevap: A
11.

Aşağıdakilerden hangisi gayrisıhhi müesseseler için yeniden ruhsat alınmasını gerektiren hallerden biridir?

Doğru Cevap: B
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
12.

İşveren, işyerinde meydana gelen iş kazasını hangi süre içinde kolluk kuvvetlerine bildirmekle yükümlüdür?

Doğru Cevap: A
13.

765 çalışanı bulunan bir işyerinde görevlendirilmesi gereken çalışan temsilcisi en az kaç kişi olmalıdır?

Doğru Cevap: A
14.

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın, işyerinde çalışan temsilcisi olabilmesi için taşıması gereken niteliklerden biridir?

Doğru Cevap: B
15.

İş sağlığı ve güvenliği kurulunun en az aşağıdaki hangi süre içerisinde düzenli olarak toplanması gerekir?

Doğru Cevap: A
16.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 5000 çalışanı olan bir işyerinde, işverenin görevlendirmesi gereken işyeri hekimi sayısı en az kaçtır?

Doğru Cevap: A
17.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmeyle aynı numarayı taşıyan, aynı nitelikte olan, sözleşmeyi tamamlayan ve onaylayan ülkeyi bağlayan belgesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
18.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nin işyeri ve iş teçhizatı hakkındaki direktiflerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
19.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulma amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
20.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği kurumlarının antlaşmaların tanıdığı bağımsız yetkileri kullanma hakkı çerçevesinde çıkardığı iş sağlığı ve güvenliği politikalarını belirleyen düzenlemelerden biridir?

Doğru Cevap: E
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.