2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
1.

Kendisinin ya da aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın almada bulunan kişilere ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
2.

İşletmelerin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
3.

İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
4.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun sınırlarından biri değildir?

Doğru Cevap: B
5.

Yeni bir işletmenin kuruluş sürecindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
6.

Girişimcinin elinde bulundurduğu sermaye, işgücü, teknoloji ve hammadde gibi üretim faktörlerini kullanarak daha fazla ürün veya hizmet üretmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
7.

Yatırım kararı alınmadan önce, kurulması düşünülen işletmeyle ilgili ekonomik, teknik, finansal, yasal ve örgütsel bilgilerin toplanarak, sistemli bir biçimde sunulması süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
8.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş aşamasında yapılan ekonomik araştırmanın çalışma kapsamına giren konularından biri değildir?

Doğru Cevap: A
9.

İşletmenin yeni ürünleri yeni pazarlara pazarladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
10.

İşletmelerin müşterilere uygulanacak vade, komisyon ve indirim gibi koşullarda birlikte hareket etmelerine dayanan kartel türüne ne ad verilir?

Doğru Cevap: D
11.

İşletme üretim girdilerini kendisi üreterek veya ürünlerinin dağıtımını kendisi gerçekleştirerek büyürse aşağıdaki büyüme türlerinden hangisi oluşur?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
12.

İki veya daha fazla sayıdaki işletmenin büyük sermaye gerektiren faaliyet alanlarında gerekli olan teknik ve finansman olanaklarını birleştirerek geçici olarak yaptıkları işbirliğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
13.

Tüm dünyayı kendileri için bir pazar yeri olarak gören, üretimde kullandıkları kaynaklarını tüm dünyadan temin eden ve üretim süreçlerini dünyanın her tarafında gerçekleştiren işletmelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
14.

İşletmelerin küreselleşme stratejileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: D
15.

İşletmenin rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı işe ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çevre analizinde incelenmesi gereken faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: E
17.

Örgütün amaçları, politikaları, uygulamaları, kararları ve faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyet ve kararları etkileyebilen birey veya gruplara ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
18.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve parayla ifade edilebilen işlemlerle ilgili faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
19.

Organizasyon kaynaklarının etkin ve yeterli biçimde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesi yoluyla organizasyon amaçlarına erişilmesini sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: D
20.

Belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.