2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
1.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin faaliyet alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
2.

İşletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütününe ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
3.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin şirket olarak kabul edilebilmesi için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: B
4.

Aşağıdakilerden hangisi Yardımseverlik prensibinin çağdaş uygulamalarından biri değildir?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi “Başabaş (Kȃra Geçiş) Noktası”nın temel kullanım alanlarından biridir?

Doğru Cevap: D
6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kuruluş aşamasında yapılan ekonomik araştırmanın çalışma kapsamına giren konularından biri değildir?

Doğru Cevap: C
7.

Yeni bir işletmenin kuruluş sürecindeki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
8.

Aşağıdakilerden hangisi “Örgütsel Araştırma” kapsamında yer almaz?

Doğru Cevap: D
9.

Herhangi bir ürünle ilgili, belirli bir bölgedeki arz ve talebin belirlenmesi sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
10.

Aşağıdakilerden hangisi satın almalar sayesinde işletmelerin elde edebileceği faydalardan biri değildir?

Doğru Cevap: E
11.

İşletmenin kendi pazarı içinde nüfus ve etkililiğini artırarak genişlemesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2014
logo
2014-2015
Öğrenim Yılı
İŞLETME İLKELERİ
12.

İki veya daha fazla sayıdaki işletmenin büyük sermaye gerektiren faaliyet alanlarında gerekli olan teknik ve finansman olanaklarını birleştirerek geçici olarak yaptıkları işbirliğine ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
13.

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı çevre analizinde incelenmesi gereken faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
14.

İşletme yöneticilerinin küreselleşmeye bakışları açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: A
15.

İşletmenin rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı işe ne ad verilir?

Doğru Cevap: B
16.

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu işletmelerin belirlenmesi için kullanılan ölçütlerden biri değildir?

Doğru Cevap: E
17.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin işletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve parayla ifade edilebilen işlemlerle ilgili faaliyetlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: D
18.

Uzmanlaşmış bilgiyi, deneyimi ve özel araç ve teknikleri kullanmayı gerektiren yeteneğe ne ad verilir?

Doğru Cevap: C
19.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin hızlı bir şekilde değişim gösteren dünyada rekabet avantajı sağlaması için yeniliğe ulaşmasını sağlayan işletme fonksiyonudur?

Doğru Cevap: A
20.

Organizasyon kaynaklarının etkin ve yeterli biçimde planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve denetlenmesi yoluyla organizasyon amaçlarına erişilmesini sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.