2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetini diğer mal ve hizmetlerden ayıran temel özelliklerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
2.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’yi sağlık hizmet sunumu ve sağlık planlaması bakımından kaç sağlık bölgesine ayırmıştır?

Doğru Cevap: E
3.

Aşağıdakilerden hangisi ilçe/belde hastanelerinin sunduğu hizmetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: E
4.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumu içinde yer alan temel altı süreçten biri değildir?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel sağlık sigortası kurumunun fonksiyonlarından biri değildir?

Doğru Cevap: A
6.

Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti kullanıcısının aynı bilgi düzeyine sahip olmamasına ne denir?

Doğru Cevap: D
7.

Sağlık hizmetlerinin, sağlık hizmeti kullanıcıları tarafından değerlendirilmeyen unsurlarını belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
8.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarını değişime zorlayan nüfus ve demografik çevredeki değişimlerden biri değildir?

Doğru Cevap: B
9.

Üniversite hastanelerinde en üst düzeyde stratejik karar alma, yürütme ve temsil organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
10.

Özel hastanelerin, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerinde birinci derecede muhatap olan kişi kimdir?

Doğru Cevap: B
11.

Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikaları ile stratejik planına uygun olarak düzenleyen ve yürüten Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi kimdir?

Doğru Cevap: C
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2012
logo
2012-2013
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
12.

Özel hastaneler hangi yönetim ekibi tarafından yönetilmektedir?

Doğru Cevap: B
13.

Yöneticinin tartışma ve çatışma durumlarında düzeltici faaliyetlerde bulunması ve adaptasyonu sağlaması yöneticinin hangi rolünü ifade eder?

Doğru Cevap: D
14.

Örgütsel amaçları etkili ve verimli biçimde gerçekleştirmek için örgütsel kaynakların planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi süreci olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: C
15.

Aşağıdakilerden hangisi hastanelerin faaliyet gösterdiği çevre koşullarından biri değildir?

Doğru Cevap: D
16.

Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde hastane yöneticisinin üstlendiği yönetsel rollerden değildir?

Doğru Cevap: A
17.

İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından bireyin sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerin davranış olarak yansıması olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: B
18.

Aşağıdakilerden hangisi ülke düzeyinde sağlık insan gücü planlaması yapılırken, doğru bir planlama yapılabilmesi için gerekli olan sağlık insan gücü verilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: A
19.

Kurumun amaç, politika, pazar koşulları, teknik olanakları göz önüne alınarak, gereksinim duyulan işgücünün niteliği ve sayısının uzmanlar arasında tartışılarak belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: E
20.

İş analizleri sürecinde toplanan verilerin, çeşitli örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere, belirli bir format çerçevesinde düzenlenmesi ile elde edilen formlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.