2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
1.

Sağlığı sadece negatif yönlerden ele almak yerine, sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal yönlerine de yer veren model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: A
2.

Aşağıdakilerden hangisi hastaneden alındığı kanıtlanan enfeksiyon sayısının taburcu edilen hasta sayısına bölünmesiyle elde edilen enfeksiyon hızıdır?

Doğru Cevap: D
3.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine göre hastanenin idari, mali ve teknik hizmetlerinde görevli, yetkili ve sorumlu yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: E
4.

Aşağıdakilerden hangisi sorunların belirlenmesi, uzun-orta-kısa vadeli amaç ve hedeflerin seçilmesi ve bu amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağının kararlaştırılmasını içeren yönetim fonksiyonudur?

Doğru Cevap: C
5.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sisteminin talep tarafında meydana gelen değişim faktörlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: B
6.

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumunun iç paydaşları arasında yer alır?

Doğru Cevap: B
7.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektörünü düzenleyen kamu otoritelerinin ve sağlık hizmetlerinin finansmanından sorumlu kurumların iş yapma şekillerinde ve beklentilerinde yaşanan gelişmeleri ifade eder?

Doğru Cevap: D
8.

Sağlık kurumlarının değişen çevresi göz önüne alındığında, içinde bulunulan toplumun, bireylerin inanç, değer ve normları, sağlık kurumlarının hangi çevreyi dikkate alması gerektiğine işaret eder?

Doğru Cevap: C
9.

Türkiye Kamu Hastaneleri kurumunda sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek, hangi başkan yardımcılığının görevidir?

Doğru Cevap: C
10.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulunca oluşturulan komitelerden biri değildir?

Doğru Cevap: D
11.

Aşağıdakilerden hangisi özel hastanelerde bulunan mütevelli heyetinin finansal sorumluluklarından biri değildir?

Doğru Cevap: E
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
2013
logo
2013-2014
Öğrenim Yılı
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ - 1
12.

Aşağıdakilerden hangisi hastane yönetim kurulu üyelerinden biri olamaz?

Doğru Cevap: B
13.

Aşağıdakilerden hangisi hastane işletme matrisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

Doğru Cevap: D
14.

Hastane yöneticisinin hastaneye katkı yapanların, ödeyici kurumların, devletin, hastane sahiplerinin ve hastaların farklı ihtiyaçlarını daha iyi tanımlaması ve yönetebilmesi onun hangi liderlik özelliğini gösterir?

Doğru Cevap: E
15.

Aşağıdakilerden hangisi hastaneyi iç yapısı ve dış çevre ile bir bütün olarak değerlendirmeyi, stratejik düşünme ve “büyük resmi” görebilmeyi sağlayan ve hastane yöneticilerinde olması beklenen yönetim becerisidir?

Doğru Cevap: A
16.

Aşağıdakilerden hangisi hastane yöneticisinin karar verme ile ilgili rollerinden biridir?

Doğru Cevap: A
17.

Ölçülmesi güç olan hizmet kalitesi, yetenekler ve değişen koşullara uyum sağlayabilme esnekliği gibi örgütsel nitelikler, işletmenin başarısında önemli rol oynayan hangi üretim faktörü ile ilgilidir?

Doğru Cevap: B
18.

Belirli dönemde kurumda çalışan iş görenleri yaş, cinsiyet, eğitim, aldıkları ücret gibi çeşitli ölçülerle sayma ve inceleme işlemine ne ad verilir?

Doğru Cevap: A
19.

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından benimsenen sağlık çalışanları sınıflaması arasında yer almaz?

Doğru Cevap: C
20.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının işlevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: E
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
netaof.com’un yazılı izni olmadan kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.